Ochrana osobných údajov

Čl. 7 Ochrana osobných údajov
7.1. Spoločnosť INSGRAF s.r.o., so sídlom Kráľovská ulica 8/824, 92701 Šaľa, IČO 47 078 893, DIČ: SK2023737452 zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu v  Trnave, oddiel Sro, vložka 31277/T. (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
a) meno, priezvisko
b) e-mailovú adresu
c) telefónne číslo
d) adresu/sídlo
7.2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
7.3. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.
7.4. Spracovanie vašich osobných údajov bude prebiehať na:
a) účely organizovania konferencií na základe čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len nariadenie;
b) marketingové účely správcu na základe čl. 6 ods. 1 b. f) nariadenia;
c) na účely zasielania obchodných informácií, pod podmienkou vyjadrenia príslušného súhlasu (čl. 6 ods. 1 b. a) nariadenia).
7.5. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.
7.6. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona o ochrane osobných údajov, sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
a) Geis Parcel SK s.r.o., sídlom Trňanská 6, 96001 Zvolen, SK, IČO 46489592
b) Geis SK s.r.o., sídlom Trňanská 6, 96001 Zvolen, SK, IČO 31324428
c) Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 4313/7, 821 04 Bratislava
d) Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
7.7. Správca určil na účely riadnej ochrany osobných údajov inšpektora ochrany údajov, s ktorým sa je možné skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: otazky@insgraf.sk
7.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od predávajúceho, zaslaním emailu predávajúcemu.
7.9. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracovanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
7.10. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň  právo na prístup k svojim osobným údajom,  právo na opravu nesprávnych osobných údajov,  právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,  právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu,  právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
7.11. Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
7.12. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
7.13. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
b) zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení.
c) vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
d) požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
e) vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
f) požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
g) na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
h) požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
i) na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
j) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Čl. 8 Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu za akékoľvek porušenie povinností objednávateľa uvedených v zmluve a/alebo v VOP a to najmä pre nepravdivé vyhlásenia, porušenia záväzkov, omeškanie zaplatenia splatných faktúr, a to vo výške 30% z dohodnutej ceny tovaru.